IR Contact

Address

Censhan Road, 10, Shuige Industrial Zone Lishui, Zhejiang 323000

TEL: 0086-578-2866982

FAX: 0086-578-2862120

International Phone

TEL: 0086-40018-40086